Postanowienia ogólne
1. Niniejsza Polityka ochrony prywatności określa sposób zbierania, przetwarzania i
przechowywania danych osobowych koniecznych do świadczenia usług drogą elektroniczną
za pośrednictwem serwisu internetowego w domenie www.coffeepro.shop (dalej: Serwis).
2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Coffee Proficiency Małgorzata
Bartelak (dalej: Administrator).
3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).
4. Zbierane przez Administratora dane będą: – przetwarzane zgodnie z prawem, –
przetwarzane w wyraźnie określonych celach i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu
niezgodnemu z tymi celami, – merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w
jakich są przetwarzane, – przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu
przetwarzania.
II. Cel i podstawy prawne przetwarzania danych
1. Administrator przetwarza dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju
oferowanych usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu oraz poszczególnych jego
funkcjonalności.
2. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach: a. rejestracji konta, weryfikacji
tożsamości Użytkownika oraz realizacji umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym w
szczególności poprzez zapewnienie możliwości korzystania z konta Użytkownika – na
podstawie akceptacji warunków Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); b. komunikacji z
Użytkownikiem w celu dostarczeniu mu niezbędnych informacji oraz budowania
pozytywnych i rzetelnych relacji z Nim, co stanowi prawnie uzasadniony interes
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); c. promowania przez Administratora produktów
i/lub usług własnych oraz swoich Partnerów poprzez kierowanie drogą elektroniczną
Informacji marketingowych (newsletter) o ile Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie
takich powiadomień za pośrednictwem e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); d. udzielenia
dostępu do informacji o nowościach z branży bezpośrednio powiązanej z działalnością
Administratora, o ile Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takich powiadomień za
pośrednictwem e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), e. w celach analitycznych i statystycznych na
podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu
weryfikacji aktywności Użytkowników i ich preferencji dla optymalizacji usług i produktów
oraz stosowanych funkcjonalności Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); f. ewentualnego
ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu Administratora polegającego na ochronie jej praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3. W każdym z wymienionych powyżej przypadków (ust 2) podanie danych jest dobrowolne,
jednak konieczne do zawarcia umowy lub skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu. III.

Okres przetwarzania danych osobowych
1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym osoba pozostaje aktywnym
Użytkownikiem Serwisu (posiada konto Użytkownika), a po tym czasie przez okres niezbędny
do zachowania zgodności z przepisami prawa, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi
roszczeniami, jednak nie dłużej niż 3 lat liczone od dnia rozwiązania umowy o świadczeniu
usług drogą elektroniczną.
2. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej
zgody z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania
danych, którego dokonano przed tym wycofaniem.
IV. Informacje o przetwarzaniu
1. Dane osobowe w zależności od celu przetwarzania mogą zostać ujawnione: a. podmiotom
powiązanym z Administratorem b. podmiotom współpracującym z Administratorem, c.
podwykonawcom, w szczególności podmiotom dostarczającym i obsługującym wybrane
systemy i rozwiązania informatyczne, d. podmiotom obsługującym płatności internetowe, e.
podmiotom świadczącym usługi kuriersko-pocztowe, f. kancelariom prawnym.
2. Dane osobowe przetwarzane przez Administratorem, nie będą/będą przekazywane poza
Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.
V. Prawa osób, których dane dotyczą
1. Użytkownik Serwisu ma prawo: – dostępu do treści swoich danych osobowych –
sprostowania danych – usunięcia danych – ograniczenia przetwarzania danych – przenoszenia
danych – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania odbywającego się na podstawie
prawienie usprawiedliwionego interesu administratora – wycofania zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie tej zgody przed jej wycofaniem
2. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w sytuacji, w której uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności.
3. W procesie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji w tym do profilowania.
VI. Postanowienia końcowe
1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce
prywatności jednocześnie zapewnia, że prawa Użytkowników wynikające z niniejszego
dokumenty nie zostaną ograniczone.
2. O wszelkich zmiana w Polityce prywatności Użytkownik zostanie poinformowany poprzez
komunikat dostępny w Serwisie.